Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

De Geostick Foundation


De Geostick Foundation ondersteunt, financiert en stimuleert nationale en internationale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijke dossiers, scholing en duurzaamheid. Op basis van de stichting zijn de activiteiten gericht op een drietal elementen: People, Planet en Profit.


Hiertoe selecteert de Geostick Foundation een aantal maatschappelijk relevante projecten in binnen- en buitenland die vervolgens financieel, en waar mogelijk operationeel, zullen worden ondersteund.

People


Dokters van de wereld


Een zowel nationaal als een internationaal acterende organisatie met als primaire doelstelling:


Hulp bieden aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten


Dokters van de Wereld helpt mensen uit kwetsbare groepen om toegang tot gezondheidszorg te krijgen. De steun en zorg die wij bieden is ter overbrugging naar een structurele oplossing. Kennisuitwisseling, training, capaciteitsopbouw, kwaliteitsverbetering en continuïteit van zorg staan centraal. Op basis van praktijkbevindingen getuigt deze organisatie van schendingen van het recht van de mens op gezondheid en werken zij samen met partners aan pleitbezorging en beïnvloeding van beleid.

Planet


Justdiggit


Justdiggit "vergroent" op grote schaal gedegradeerd land door regenwater vast te houden en duurzame landbouw te introduceren om gezonde ecosystemen te creëren. Omdat gezonde ecosystemen een voorwaarde zijn voor gezonde economieën. Nu en in de toekomst.


De aanpak om gedegradeerd land te herstellen wordt de Hydrologische Corridor genoemd. Dat idee gaat uit van het principe dat onze aarde hersteld kan worden door een kleine menselijke kickstart te geven. Onze programma's beïnvloeden het regionale klimaat door CO2 uit de lucht te halen, het verlagen van de lokale temperatuur en het creëren van lokale regens.


De projecten worden alleen in Afrika uitgevoerd.

Oprichting, Rechtsvorm en Doel van de stichting

Oprichting

De Geostick Foundation is opgericht op 28 december 2018 en statutair gevestigd in Uithoorn. De Geostick Foundation heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om per 1 januari 2019 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend te krijgen. Deze aanvraag is momenteel onderhanden bij de Belastingdienst. De actuele status van de aanvraag is na te zien via www.belastingdienst.nl/anbi. Naast de ANBI-status heeft de Geostick Foundation geen andere keurmerken die aan goede doelen worden afgegeven.

Rechtsvorm

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, administratie en contactgegevens.


De Geostick Foundation is civielrechtelijk vormgegeven in een stichting met een bestuur dat moet bestaan uit minstens drie leden. Het huidige bestuur kent zes leden, afkomstig uit de verschillende ondernemingen van de Geostick Groep www.geostick.nl.


De Geostick Foundatoin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73523828, als Stichting Geostick Foundation te Uithoorn. Het RSIN nummer van de stichting is 859558186.


De administratie wordt gevoerd door de penningmeester die ook verantwoordelijk is voor de jaarrekening. Het e-mail adres van de stichting is: foundation@geostick.nl.

Het doel van de stichting

De Geostick Foundation stelt zich tot doel om met uitsluiting van een winstoogmerk ontwikkelingshulp en hulp aan mensen in nood te verlenen, alsmede maatschappelijke relevante projecten en/of personen binnen of buiten Nederland te ondersteunen en te financieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:


  • Het verstrekken van financiële ondersteuning en het realiseren van projecten.
  • Het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek.
  • Fondswerving ten behoeve van deze doelen.
  • Directe ondersteuning aan individuen.
  • Alle andere wettige middelen die daartoe bevorderlijk zijn. Elke activiteit welke een commercieel risico voor de Geostick Foundation zou kunnen meebrengen is uitgesloten.

Het Bestuur

De stichting geeft de bestuurders geen vergoedingen voor gemaakte kosten of andere uitgaven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Fondsen, Beheer en Besteding

Werving van fondsen

De stichting werft haar fondsen op basis van periodieke giften afkomstig van ondernemingen binnen de Geostick Groep, giften van particuliere personen, subsidies, legaten alsmede andere baten.

Beheer van vermogen

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.


De gelden worden beheerd door de stichting middels een rekening bij de Rabobank. De gelden zijn onbezwaard en volledig direct opeisbaar.


Geen van de bestuursleden is volgens de statuten zelfstandig bevoegd te handelen.

Besteding van vermogen

Het bestuur van de stichting beslist gezamenlijk hoe het vermogen wordt aangewend en voor welk doel het wordt besteed. De kosten voor het beheer van het vermogen bestaan enkel uit bankkosten. De stichting kent geen vergoedingen voor bestuursleden, heeft geen huurkosten of andere beheerkosten.


Het bestuur ziet erop toe dat het vermogen van de stichting - na aftrek van de kosten - nagenoeg uitsluitend wordt besteed in het kader van haar doelstelling.

Beleidsplan 2020

Download hier het Beleidsplan 2020 van de Geostick Foundation

Lees meer